Tầm nhìn sứ mệnh

Mục tiêu: Phục vụ 1tr hộ gia đình Việt vào năm 2020

Sứ mệnh: Vì sức khỏe gia đình Việt

Giá trị cốt lõi: Thương hiệu vì cộng đồng

img-ft