Primer với cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Primer luôn chú trọng các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng tại nơi Primer có mặt.

Giải pháp nhanh chóng và hiệu quả lâu dài về nguồn nước tới các khu vực dân cư thiếu nước sạch sinh hoạt được Primer tài trợ, thực hiện giúp giải quyết những khó khăn thường trực trong đời sống của cộng đồng

img-ft